Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů znamená ochranu osobních údajů před zneužitím. Smyslem a účelem je ochránit každého jednotlivce, aby nebylo při zacházení s jeho osobními údaji zkráceno jeho právo na informační sebeurčení.

Firma ARWA žije ochranou osobních údajů a respektuje důvěrnost údajů každého jednotlivce. Je pro nás velmi důležité zacházet s osobními údaji odpovědně.

S veškerými údaji o vaší osobě, zejména při využití našeho formuláře žádosti online, se v případě navázání kontaktu s námi zachází přísně důvěrně. K předávání osobních údajů jiným podnikům nebo soukromým osobám nedochází, s výjimkou kdy to vyžadují zákonná ustanovení nebo naléhavé obchodní důvody.

Získávání, zpracovávání a využívání údajů z naší strany slouží k vyhledávání práce, respektive ke zprostředkování personálu. Získané údaje ukládáme a třetí osobě (Spolkovému úřadu práce / burzám práce / potenciálním podnikům) je předáváme teprve na jejich výslovné přání. Tyto instituce se musí opět ze své strany postarat o dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a Všeobecných obchodních podmínek.

Navzdory svědomité obsahové kontrole nepřebíráme žádnou odpovědnost za stránky, na které odkazy směřují. Za obsah externích odkazů jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé. Odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány na případná provinění vůči právu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu rozeznatelné. Ustavičná obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních podkladů ukazujících na porušení práva myslitelná. V případě zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Podle paragrafu 6 odst. 1 MDStV (Státní smlouva mezi spolkovými zeměmi o mediálních službách) a paragrafu 8 odst. 1 TDG (Zákon o telekomunikačních službách) je firma ARWA odpovědná za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Nejsme povinováni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstraňovat nebo blokovat využití informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je tedy možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění patřičných porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně dat kdykoliv změnit. Toto prohlášení slouží pro vaši informaci a nezakládá žádný svébytný nárok vůči firmě ARWA Personaldienstleistungen GmbH.