zde vidíte dvě osoby, které si v centrále společnosti ARWA podávají ruce

Etický kodex

Zachovat to, co se osvědčilo, a být přitom i přístupným pro inovace, to je jedním z hlavních principů naší společnosti. Stálá optimalizace našich služeb ve prospěch našich zákazníků, dlouhodobé udržení a rozšiřování naší pozice na trhu, zodpovědné zacházení s našimi agenturními zaměstnankyněmi a zaměstnanci zakládající se na vzájemném respektu a harmonické soužití našich kmenových pracovníků je v našem jednání vždy tím nejdůležitějším.

Náš etický kodex tvoří jakýsi orientační rámec, který platí stejnou měrou pro všechny zaměstnané osoby v naší společnosti. Spojuje náš požadavek bezpodmínečného dodržování práva a zákona při obchodních aktivitách v tuzemsku i v zahraničí s našimi vlastními stanovenými požadavky morálně bezvadného chování vůči všem lidem v naší společnosti a vůči našim zákazníkům, dodavatelům a osobám hledajícím práci.

Být zaměstnankyní či zaměstnancem společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH neznamená pouze to, že budete svým osobním angažmá trvale přispívat k ekonomickému úspěchu společnosti a podporovat jej, ale že převezmete i osobní zodpovědnost za dodržování směrnic ve společnosti platných. Naše směrnice jsou přitom závazné pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH.

Naši vedoucí pracovníci mají povinnost být vzorem a svým morálně a právně bezvadným chováním a jednáním být příkladem pro zaměstnané, kteří jsou jim podřízeni. Vedoucí pracovníci přitom musí zajistit, aby byly platné směrnice chování zaměstnaným známy a aby je tito důsledně dodržovali.

Prostě dobrý personál.

Nabízet vynikající servis, nadchnout zákazníka a pružně reagovat na požadavky – to je to, co chápeme pod naším sloganem: „Prostě dobrý personál.“ Jsme spokojeni teprve tehdy, pokud jsme odvedli bezvadnou práci. Přitom je pro nás velmi důležité, abychom včas rozpoznali přání našich zákazníků, pokud možno předčili očekávání ohledně služeb ušitých na míru a zohlednili a dále rozvíjeli všechny aspekty vedoucí ke zlepšení kvality našeho servisu.

Z pozice poskytovatele služeb jsme si vědomi zodpovědnosti vůči našim zákazníkům a víme, že jejich důvěru nesmíme zklamat. Proto při realizaci našich služeb a při pracovním nasazení našich agenturních zaměstnankyň a zaměstnanců v podnicích zákazníků dbáme na bezpodmínečné dodržování existujících pravidel a zákonů.

Realizace podnikových cílů

Z pozice ziskové společnosti, která má na trhu své konkurenty, má pro nás maximální význam to, aby se všechny pracovnice a všichni pracovníci aktivně podíleli na procesu dosahování stanovených podnikových cílů. Z tohoto důvodu věnujeme pozornost tomu, aby uložené úkoly zpracovávaly a měly na starost pouze osoby, které jsou k tomu určené, aby mohl být kdykoliv splněn náš požadavek vysoké kvality našich služeb.

Neshody, ke kterým dojde v rámci podnikových procesů, nebo při realizaci požadavků zákazníka jsou otevřeně komunikovány se všemi zúčastněnými a jsou hledána plodná řešení. Přitom je vždy v popředí trvalé vyjasnění situace bez osobně motivovaných závěrů. Na konstruktivně přednesenou kritiku reagujeme věcně a bez výhrad. Paušální výčitky a polemiku oproti tomu odmítáme.

Zásady integrity a respektu

Loajalitu při všech našich úkolech, respekt a férovost vůči našim zákazníkům, pracovníkům, agenturním zaměstnancům, dodavatelům a konkurentům považujeme za pilíř úspěšné podnikatelské práce. Přitom se stále kriticky zabýváme naším vlastním jednáním, abychom rozpoznali a vyřadili případná slabá místa v pravidlech, která jsme si sami stanovili.

Individualitu jednotlivce, jeho původ a jeho náboženskou či sexuální orientaci považujeme za podstatné znaky živoucí různorodosti ve svobodomyslné demokratické společnosti. Tuto různorodost, pokud není v rozporu se stávajícími zákony nebo pokud nezákonným způsobem neomezuje individuální svobodu jiných osob, je nutno v každém případě respektovat a chránit před osočováním, urážkami či diskriminací.

Bezpečnost a zdraví na pracovišti

Abychom mohli zaručit bezpečnost a zdraví našich interních pracovnic a pracovníků při jejich každodenních úkolech ve službě zákazníkovi a rovněž našich agenturních zaměstnankyň a zaměstnanců, dbáme na dodržování všech zákonem předepsaných předpisů bezpečnosti práce a předpisů profesních společenství jakožto nositelů zákonného úrazového pojištění. Jako zodpovědný zaměstnavatel dbáme také především na to, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ústavně garantované zásady při pracovním nasazení našich agenturních zaměstnankyň a zaměstnanců v podnicích našich zákazníků.

Obchodní vztahy se zákazníky, dodavateli a konkurenčními společnostmi

Styk s našimi obchodními partnery nebo konkurenčními společnostmi je zásadně založen na důvěře, vzájemném respektu a férovosti. Abychom tuto základnu neopustili, tak nesmějí být podniková rozhodnutí v rámci celé společnosti vedena ani soukromými zájmy, ani osobními výhodami. Striktní dodržování všech zákonných pravidel a morálně korektního jednání v našich obchodních vztazích považujeme přitom za samozřejmost.

Při všech obchodních činnostech nebo při kontaktech s konkurenčními společnostmi zanecháváme jakékoliv formy aktivní a pasivní korupce. Takovéto jednání neakceptujeme ani tehdy, pokud by nám byly předloženy příslušné nabídky od obchodních partnerů nebo konkurenčních společností. Pokud by si pracovnice a pracovníci naší společnosti nebyli v případě dárků, pozvání nebo jiných nabízených výhod ze strany našich obchodních partnerů nebo konkurenčních společností jisti, zda by se mohlo jednat o morálně nekorektní chování, tak se neprodleně spojí s příslušným právním oddělením, aby byla věc vyjasněna.

Veřejné tendry

Za účelem zajištění férové hospodářské soutěže jsou všechny pracovnice a všichni pracovníci společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH, kteří se podílejí na veřejných tendrech, zavázáni, aby striktně dodržovali existující předpisy a pravidla k zamezení nepovoleného ovlivňování.

Ochrana osobních údajů

Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH se zavazuje dodržovat pravidla ochrany osobních údajů platná v celé EU a ve všech organizačních procesech dbá na pečlivé a zodpovědné zacházení s citlivými údaji zákazníků, dodavatelů a personálu. Všechny pracovnice a všichni pracovníci, kteří jsou ve styku se zákazníky, dodavateli a s personálem, důsledně dodržují platná nařízení týkající se ochrany osobních údajů.

Podniková realizace standardů

Realizování a sledování výše uvedených standardů je zajištěno na základě interní podnikové strategie sociální zodpovědnosti a prostřednictvím příslušného interního procesu. Je zřízen vnitropodnikový systém hlášení porušení těchto sociálních standardů. Zaměstnaní, kteří provedou ohlášení, nesmějí být za toto disciplinováni nebo znevýhodněni. Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH a její obchodní partneři souhlasí s tím, že může být tato realizace sociálních standardů kdykoliv kontrolována pověřeným nezávislým kontrolorem.

Pravidla chování na sociálních médiích

  • Radikální, sexuálně urážlivá, pornografická nebo rasistická vyjádření jsou zakázána.
  • Výzvy ke spáchání trestných činů proti osobám, institucím nebo podnikům v jakékoliv formě nepatří na naše sociální sítě.
  • Na našich stránkách nebudou zveřejňovány žádné spamy, řetězové dopisy, výzvy k poskytnutí sponzorských darů či podobná reklamní poselství.
  • Nevyzrazujte žádné svoje osobní údaje nebo osobní údaje jiných osob. Příspěvky může vidět každý.
  • Dbejte práv třetích osob (např. autorského práva) a zveřejňujte pouze takové obsahy, pro které existují příslušná uživatelská práva.
Máte dotazy?Pojďte na live chat!
pouze jedním kliknutím k žádosti o práci
Zadejte Vaše jméno.
Zadejte Vaše příjmení.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.
Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na Xing.
Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na LinkedIn.
Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na facebooku.
Zadejte Vaše telefonní číslo.
Zadejte Vaše poštovní směrovací číslo.
Zadejte Vaše místo/obec.
Zvolte stát
U této volby lze očekávat delší dobu zpracování. Žádáme Vás o pochopení. Prosím vyberte jazyk.
Jsou povoleny následující formáty souborů: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% v pořadí Chyba při nahrávání. Zkuste to nyní obnovit! {{fileExtension(file.name)}} Formát souboru není podporován {{file.retryCountMax + 1}}x Chyba při nahrávání. Tento soubor může být poškozen. Neplatný soubor {{fileExtension(file.name)}}! Autentifikace se nezdařila.
Načtěte tuto stránku znovu a akci znovu načeté
{{numSupported}} ze {{maxCount}} souborů
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Prosím počkejte, až se všechny soubory nahrají úplně a odešlete formulář znovu.
Vyberte pro nahrávání alespoň jeden platný soubor.
Akceptujte prohlášení o ochraně osobních udajů a podnínky používání.
Prosím, přijměte Rozšířené zpracování dat pro uchazeče
* povinné údaje
pouze jedním kliknutím k žádosti o práci
Zadejte Vaše jméno.
Zadejte Vaše příjmení.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.
Zadejte Vaše telefonní číslo.
Zadejte Vaše poštovní směrovací číslo.
Zadejte Vaše místo/obec.
Zvolte stát
U této volby lze očekávat delší dobu zpracování. Žádáme Vás o pochopení. Prosím vyberte jazyk.
Jsou povoleny následující formáty souborů: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% v pořadí Chyba při nahrávání. Zkuste to nyní obnovit! {{fileExtension(file.name)}} Formát souboru není podporován {{file.retryCountMax + 1}}x Chyba při nahrávání. Tento soubor může být poškozen. Neplatný soubor {{fileExtension(file.name)}}! Autentifikace se nezdařila.
Načtěte tuto stránku znovu a akci znovu načeté
{{numSupported}} ze {{maxCount}} souborů
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Prosím počkejte, až se všechny soubory nahrají úplně a odešlete formulář znovu.
Vyberte pro nahrávání alespoň jeden platný soubor.
Akceptujte prohlášení o ochraně osobních udajů a podnínky používání.
Prosím, přijměte Rozšířené zpracování dat pro uchazeče
* povinné údaje
Hledáte nové zaměstnance?
Zašlete nám poptávku personálu!
Zadejte název Vaší firmy.
Zadejte Vaše jméno.
Zadejte Vaše příjmení.
Zadejte Vaše telefonní číslo.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.
Zadejte Vaši webovou stránku.
Zvolte pobočku společnosti ARWA.
Zadejte místo práce zaměstnance
Akceptujte prohlášení o ochraně osobních udajů a podnínky používání.
* povinné údaje
otočte svůj mobilní přístroj zvětšete okno svého prohlížeče