zde vidíte potenciálního uchazeče společnosti ARWA, kterému při vyplňování dotazníku radí interní pracovnice společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Ochrana osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chceme uživatelům a návštěvníkům naší webové stránky podat vysvětlení ohledně zpracovávání, účelu a rozsahu osobních údajů.

Používání internetové stránky společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH je možné zásadně bez zadání jakýchkoliv osobních údajů. Pokud chce dotyčná osoba prostřednictvím naší internetové stránky využít zvláštní servisní nabídky naší společnosti, může se stát zpracování osobních údajů nutným. Pokud pro zpracování osobních údajů neexistují zákonné podklady, tak si k tomu zásadně vyžádáme souhlas dotyčné osoby. Zpracování těchto údajů probíhá v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation, německy „DSGVO“) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) výlučně ke splnění smluvních účelů, na základě udělených souhlasů nebo na zákonném podkladě. Kromě toho informujeme dotyčné osoby (subjekty údajů) o právech, která jim přísluší. Proto Vás prosíme, abyste následující informace o zacházení s osobními údaji vzali na vědomí.

Jsme zodpovědní za ochranu osobních údajů a zrealizovali jsme proto početné technické a organizační opatření k zajištění co možná nejdokonalejší ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. Přesto mohou přenosy dat prostřednictvím internetu v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemůže být zaručena.

Uznání prohlášení o ochraně osobních údajů

Uznání tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je nutným předpokladem pro používání naší internetové prezentace. Používáním internetové prezentace nebo zasláním svých údajů vyjadřuje uživatel svůj souhlas s ukládáním údajů.

1. Jméno a adresa zodpovědné osoby (správce)

Správcem ve smyslu zákonů je:

ARWA Personaldienstleistungen GmbH
Hauptverwaltung (centrála)
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm
Německo

+49 (0)6136 9 20 10-1
zentrale@arwa.de

1.1. Kontaktní údaje pověřence pro záležitosti ochrany údajů

Pověřence pro záležitosti ochrany osobních údajů můžete kontaktovat následovně:

Miriam Borbe
You Logic AG
Abraham-Lincoln-Straße 44
65189 Wiesbaden
Německo

+49 (0)611 94 58 91 41
datenschutz[at]arwa.de

2. Předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje.

Osobní údaje jsou podle německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) všechny jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. GDPR definuje „osobní údaje“ navíc jako všechny údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jakým je třeba jméno, na identifikační číslo, lokační údaje nebo na online identifikátor.

Subjekt údajů (dotyčná osoba) je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány osobou zpracováním pověřenou (správcem).

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3. Všeobecné informace o zjišťování údajů

Tato webová stránka eviduje při každém jejím vyvolání dotyčnou osobou nebo automatizovaným systémem řadu všeobecných údajů a informací.

Jsou přitom shromažďovány následující údaje:

 • informace o typu prohlížeče a používané verzi
 • operační systém uživatele
 • uživatelův poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naše stránky
 • webové stránky, které jsou systémem uživatele vyvolány přes naší webovou stránku

Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají v log souborech webového serveru. Evidovány mohou být použité typy prohlížeče a verze, operační systém používaný přístupovým systémem, webová stránka, z níž se přístupový systém dostane na naši webovou stránku (takzvané referery), podřazené stránky, které jsou přes přístupový systém nasměrovány na naši webovou stránku, datum a čas přístupu na webovou stránku, adresa protokolu (IP adresa), poskytovatel internetu přístupového systému a ostatní podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoku na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto všeobecných údajů a informací nedochází k žádným zpětným vazbám na dotyčnou osobu. Tyto údaje jsou přiřaditelné osobám pro nás neurčeným. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Těchto informací je spíše potřeba ke správnému zobrazení obsahů naší webové stránky, k optimalizaci obsahů webové stránky a k její propagaci, k zaručení trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a naší webové stránky z technického hlediska a k poskytnutí informací nutných k trestnímu stíhání orgánům trestního stíhání v případě elektronického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto vyhodnocovány jednak statisticky a jednak s tím cílem, aby byla v podnicích zvýšena ochrana a bezpečnost údajů, v konečném důsledku k zajištění optimální úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů. Tyto anonymní údaje v log souborech serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů zadaných dotyčnou osobou. Údaje jsou pak po statistickém vyhodnocení vymazávány.

3.1. Poskytnutí webové stránky

Naši webovou stránku můžete navštívit, aniž byste uvedli údaje o Vaší osobě. Ukládáme přitom pouze přístupová data bez vztahu k osobě, jako je např. jméno Vašeho poskytovatele internetu a webová stránka, ze které jste nás navštívil(a) nebo jméno požadovaného souboru.

Tato data budou na statistickém základě sloučena do protokolových souborů serveru, uložena a vyhodnocena výlučně ke zlepšení naší nabídky. Nedochází ke slučování těchto pseudonymních dat s Vašimi osobními údaji.

Další osobní údaje neukládáme.

Pokud naprogramování naší webové stánky podnítí Váš prohlížeč k tomu, aby stahoval data ze serverů, které jsou provozovány třetími osobami, tak na tomto přenášení dat se nepodílíme.

Osobní údaje budou shromažďovány pouze tehdy, když nám je sami od sebe dobrovolně sdělíte za účelem realizace smlouvy. Vymazání Vašeho účtu uchazeče je kdykoliv možné a může být provedeno na základě zprávy zaslané na níže uvedený kontakt. Údaje, které nám sdělíte, ukládáme a používáme za účelem realizace smlouvy. Po kompletní realizaci smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu budou Vaše údaje s ohledem na daňové a obchodní lhůty uchovávání dat zablokovány, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů nebo pokud z naší strany nebylo vyhrazeno další používání údajů, o němž Vás budeme následně příslušně informovat.

3.2. Používání cookies

Internetová stránka společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH používá cookies a takzvané flash cookies (nazývány také flash local shared objects) také od třetích subjektů. „Cookie” je malý datový soubor, který je přenášen na Váš koncový přístroj (např. počítač, tablet nebo smartphone), když surfujete na našich stránkách. Některé z našich použitých cookies budou po zakončení sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, vymazány (tzv. session cookies). Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče při další návštěvě (tzv. perzistentní cookies).

Mnohé cookies obsahují takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačný identifikátor cookie. Sestává ze znakové posloupnosti, pomocí níž mohou být internetové stránky a server přiřazeny konkrétnímu prohlížeči, v němž byl cookie uložen. To umožňuje navštěvovaným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč může být prostřednictvím jednoznačného cookie ID opět poznán a identifikován. Cookie může obsahovat pouze informace, které jsou zasílány Vašemu počítači – soukromé údaje tím nelze zjistit. Pokud budete akceptovat cookies na naší stránce, nebudeme mít žádný přístup k Vašim osobním informacím, ale Váš počítač bude moci být pomocí cookies identifikován.

Pokud – po zobrazení naší informace o používání cookies a o analýze Vašeho chování jakožto uživatele na naší domovské stránce – (I) naši internetovou nabídku používáte a (II) v nastavení Vašeho prohlížeče jste povolil(a) přijímání cookies, znamená to pro nás, že chcete používat naše produkty a služby a za tímto účelem souhlasíte s používáním cookies, služeb a jiných technologií.

Cookies mohou být používány k tomu, (I) abyste byl(a) při následující návštěvě naší internetové nabídky opět poznán(a), (II) aby byly na webových stránkách naší internetové nabídky nebo nabídky našich partnerů zobrazeny obsahy, které jsou přizpůsobeny speciálně Vašim zájmům (k tomu patří i internetová reklama), (III) aby byly zohledněny Vaše preference, (IV) aby byly provedeny rešerše a diagnózy ke zlepšení našich obsahů, produktů a činností nebo (V) ke zvýšení bezpečnosti Vašich údajů. Za těmito účely se používají cookies vlastní i cookies od třetích subjektů.

Většina prohlížečů (např. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.) akceptuje cookies standardně. Můžete svůj prohlížeč ale nastavit tak, že budete informováni o umísťování cookies a budete jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí, nebo o tom, že přijetí cookies v určitých případech nebo všeobecně vyloučíte. Příslušné stránky většiny prohlížečů, které nabízejí pomoc, Vám objasní, jak můžete svůj prohlížeč příslušně nastavit. Dále se tam také zpravidla dozvíte, co musíte udělat pro to, aby Vás prohlížeč informoval o obdržení nového cookie a jak vypnete nebo vymažete veškeré obdržené cookies. Podobné funkce (jako např. flash cookies), které jsou používány takzvanými doplňky prohlížeče (add-ons), můžete vypnout nebo vymazat provedením změny nastavení doplňků add-ons nebo také prostřednictvím webové stránky výrobce add-ons prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale výslovně na to, že pak nebudete mít k dispozici určité funkce na našich internetových stránkách a že některé webové stránky případně nebudou zobrazeny správně, pokud budete cookies deaktivovat.

3.3. Kontaktní formulář a kontakt prostřednictvím e-mailu

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který může být použitý pro elektronické navázání kontaktu (např. pro nabídku práce). Využije-li uživatel této možnosti, tak nám budou zaslány údaje vyplněné ve formuláři a tyto budou uloženy. Jedná se o následující údaje:

 • jméno
 • e-mailová adresa
 • věc / zpráva

V okamžiku odeslání zprávy dojde kromě toho k uložení následujících dat:

 • IP adresa uživatele
 • datum a čas registrace

Pro zpracování údajů si v rámci procesu odesílání vyžádáme Váš souhlas a odkážeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Alternativně je možné navázání kontaktu prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě jsou ukládány osobní údaje uživatele, které byly e-mailem zaslány.

V této souvislosti nedochází k dalšímu postoupení údajů třetím osobám. Tyto údaje využíváme výlučně k zodpovězení Vašeho dotazu, a pokud by se tento dotaz vztahoval na smluvní vztah nebo by z něj smluvní vztah vzniknul, tak k navázání a odvíjení smluvního vztahu (§ 28 odst. 1 věta č. 1, 2 BDSG a násl.; čl. 6 odst. 1 a, b, f GDPR). Pokud již naším zaměstnancem jste nebo se jím v budoucnu stanete, tak smíme tyto údaje zjišťovat, ukládat, měnit a zasílat za účelem založení, realizace nebo ukončení smluvního vztahu, aniž by to vyžadovalo Váš souhlas a pokud nám to povoluje zákon.

V jiných případech, tedy i tehdy, dokud se smluvní vztah ještě neuskutečnil, neukládáme Vaše údaje déle než 2 roky, nebo i déle, pokud to od nás vyžaduje zákon. Přísluší Vám právo na vyjádření nesouhlasu ohledně zpracovávání údajů nám zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře s účinkem do budoucna. Vaše právo na vyjádření nesouhlasu můžete uplatnit prostřednictvím sdělení směřovaného nám.

4. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou používány bez Vašeho zvláštního souhlasu toliko pro založení, realizaci nebo ukončení obchodně-právního nebo obdobného závazkového vztahu. Pokud jste nám udělil(a) zvláštní prohlášení o souhlasu s užíváním a předáváním osobních údajů, dochází případně také k dalšímu předávání osobních údajů příjemcům tam uvedeným.

Pokud budou v rámci zpracování zakázky předávány osobní údaje poskytovatelům služeb, jsou i tito poskytovatelé vázáni GDPR / BDSG a ostatními aplikovatelnými zákonnými předpisy. Zpracovávání údajů, které je výlučně vázáno pokyny, je zajištěno uzavřením příslušných dohod o zpracování zakázky v souladu s požadavky GDPR.

K předávání osobních údajů uchazeče/zaměstnance třetím osobám přesahujícímu tento rámec nedochází. Pokud máme ze zákona, z usnesení soudu nebo na základě vykonatelného úředního nařízení příslušnou povinnost, předáme Vaše osobní údaje orgánům, které jsou oprávněny informace obdržet. Kromě toho předáme Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud je toto předání potřebné k prosazení stávajících dohod nebo našich práv a nároků ze závazkových vztahů s Vámi nebo k ochraně práv jiných uživatelů a/nebo třetích osob.

Bez Vašeho souhlasu nepoužíváme zjištěné údaje pro účely reklamy, výzkumu trhu a veřejného mínění.

5. Účel

Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH shromažďuje údaje k následujícím účelům:

 • poskytnutí webové stránky
 • podpora zákazníků a komunikace s uchazečem o práci či se zaměstnancem (např. reakcemi na jeho poptávky, dotazy a komentáře)
 • vyřizování stížností, které dojdou v souvislosti s našimi službami
 • poskytnutí online platformy pro podání žádostí o práci
 • oznámení určitých akcí, programů, anket a jiných nabídek či propagačních akcí
 • analýzy a zlepšení služeb, webové stránky; rovněž provádění činností v souvislosti s účtováním, audity, vystavováním faktur, kontrolou účetních knih a záležitostmi upomínek)
 • ochrana proti podvodu, nároky na plnění a ostatní povinnosti, jejich zjišťování a zamezení
 • dodržování platného práva a našich směrnic

Kromě toho používáme informace získané prostřednictvím cookies a jiných automatizovaných procesů k následujícím účelům:

 • vedení obchodní činnosti
 • diagnostikování problémů, které vzniknou v souvislosti s technikou a zákaznickým servisem
 • správa webové stránky a její vylepšování

6. Právní podklad

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě příslušného oprávnění. Dochází-li ke zpracování na základě souhlasu, tak je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR. Pokud je zpracovávání osobních údajů nutné pro splnění smlouvy, kdy je smluvní stranou dotyčná osoba (subjekt údajů), např. při realizaci určité služby, jsou údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR. Do toho jsou zahrnuta i předsmluvní opatření, která mohou být nutná například v rámci poptávek. Pokud podléháme při zpracovávání osobních údajů určité právní povinnosti, jako například při plnění daňových povinností, tak zpracovávání údajů spadá pod čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR. Pokud jsou postiženy životně důležité zájmy osoby, jako např. při těžkém tělesném poranění, tak mohou být potřebné údaje předávány například lékaři nebo nemocničnímu zařízení v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno d GDPR. Je-li zpracovávání nutné k zachování oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, pokud však nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčné osoby, tak mohou být osobní údaje dotyčné osoby zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR.

7. Doba, po kterou jsou osobní údaje ukládány

Kritériem pro dobu ukládání osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro jejich uchovávání. Po uplynutí této lhůty dochází k rutinnímu vymazání těchto údajů, pokud již nejsou potřebné k realizaci či přípravě smlouvy.

Pokud při shromažďování údajů (např. v rámci prohlášení o souhlasu) není uvedena žádná výslovná lhůta pro jejich ukládání, tak budou osobní údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné ke splnění účelu jejich ukládání, ledaže by zákonné lhůty stanovené pro uchovávání údajů (např. obchodní a daňové povinnosti uchovávání údajů) vymazání bránily. Zanikne-li účel ukládání údajů nebo uplyne-li lhůta předepsaná příslušným zákonodárcem, tak osobní údaje v souladu se zákonnými předpisy vymažeme nebo zablokujeme.

8. Zvláštní informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče, kteří se o práci ucházejí online

Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH přisuzuje ochraně Vašich osobních údajů („údajů“) v souvislosti s poskytovanými personálními službami velký význam. Vaše údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušnými právními předpisy pro ochranu údajů.

8.1. Shromažďování osobních údajů

V rámci toho, že se ucházíte o práci online, Vám nabízíme možnost zaslání Vašich podkladů bez registrace nebo s registrací. Ucházíte-li se o práci online, tak dochází k evidování následujících kategorií údajů:

 • kmenové údaje (např. jméno, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • (pracovní) preference (např. profesní oblast, forma zaměstnání, místo zaměstnání, disponibilita, atd.)
 • vzdělání, profesní zkušenosti, znalosti
 • podklady uchazeče o práci (např. vysvědčení, reference, životopis, fotografie)
 • údaje týkající se užívání a statusu (např. IP adresa, jméno vyvolaného souboru, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání dat, webový prohlížeč a poptávaná doména)

Povinné kolonky označené * vyžadují údaje, které jsou potřebné ke zpracování a vyřízení Vaší žádosti o práci a k brzkému navázání kontaktu s Vámi.

U uživatelů, kteří se registrují, shromažďuje společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH za účelem přípravy uzavření smlouvy a příp. její realizace další osobní údaje uživatele, které tento uživatel při registraci uvede. Zde se jedná o nutné údaje, které uvedeny být musí, jako je oslovení, jméno, adresa a e-mailová adresa uživatele, telefonní číslo a údaje týkající se prvotního a dalšího vzdělání, profesní zkušenosti, znalostí ve smyslu dalších kvalifikací, preference ohledně zaměstnání s údaji o profesní oblasti a o preferovaném místě práce atd. Další údaje uživatele jsou výlučně na bázi dobrovolnosti.

Přístup k účtu uživatele je možný pouze po zadání Vaší e-mailové adresy a osobního hesla. Uživatelé by měli proto se svými přístupovými informacemi zacházet vždy důvěrně a zavírat okno prohlížeče, když dojde ke skončení komunikace se společností ARWA Personaldienstleistungen GmbH, zejména pokud počítač používají společně s dalšími osobami.

Všechny údaje shromažďované společností ARWA Personaldienstleistungen GmbH jsou přes internet přenášeny pomocí zakódování Secure Socket Layer (SSL) resp. TLS.

Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH upozorňuje na to, že přenos dat v internetu (např. v případě komunikace prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Pokud souhlas s naším online servisem pro uchazeče o práci udělit nechcete, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu nebo v papírové formě, přičemž budete mít jako uchazeč stejné šance. Tyto podklady uchazeče o místo budeme ověřovat pouze jednorázově (čl. 6 odst. 1 a, b GDPR).

8.2. Účel

Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH používá Vaše osobní údaje k tomu, aby mohla na základě Vaší žádosti o práci, příp. k přípravě možného pracovního poměru, Vaši žádost ověřit z hlediska Vaší způsobilosti a aby také s Vámi mohla navázat osobní kontakt (čl. 6 odst. 1 a, b GDPR).

Dále jsou tyto údaje zpracovávány za účelem dodržení zákonných předpisů a souborů pravidel, jako například pracovního práva, daňového a sociálního práva a mezinárodních sankčních pravidel (napři. protiteroristické směrnice EU).

8.3. Rozsah shromažďování a ukládání údajů a jejich předávání třetím osobám

 1. Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH shromažďuje a ukládá údaje sama. Vaše údaje nejsou prodávány ani poskytovány k dispozici jiným neoprávněným třetím osobám.
 2. Pokud jste se stal(a) úspěšným uchazečem, mohou být tyto uvedené údaje použity pro personální a správní záležitosti v rámci zaměstnávání. Vaši žádost o práci podanou online zpracovávají a berou na vědomí výlučně příslušní pracovníci společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH. Všichni pracovníci pověření zpracováním těchto údajů jsou povinni zachovat důvěrnost těchto údajů.
 3. K přípravě smlouvy a k její realizaci musí uživatelé uvést osobní údaje pouze tehdy, pokud je to potřebné k založení a používání účtu uživatele a k provedení procesu ucházení se o práci. Osobní údaje uživatele jsou předávány zákazníkům společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH, pokud je to potřebné ke zprostředkování činností a pokud k tomu uživatel dal svůj souhlas. Nutnost předání údajů se řídí podle společně dohodnutého profilu činností a kompetencí, pokud se jeví být možným zprostředkování u jednoho ze zákazníků společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH. Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH ujišťuje o tom, že bude tyto údaje předávat zákazníkům vždy v omezeném rozsahu potřebném pro proces ucházení se o práci. Uživatel v rámci svého uživatelského účtu určuje sám, pro jakou oblast personálních služeb chce sám být k dispozici.
 4. Účastní-li se uživatel různých opatření a kvalifikačních projektů pro společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH (např. od Agentury práce), je ARWA Personaldienstleistungen GmbH oprávněna k předání osobních údajů těmto institucím a třetím osobám, pokud je to za tímto účelem potřebné a/nebo předepsané zákonem.
 5. Třetí subjekty pověřené společností ARWA Personaldienstleistungen GmbH, které pro nás provádějí podle našich pokynů určité úkoly, mohou mít z pozice zpracovatele zakázky přístup k osobním údajům. Příkladem jsou subjekty nabízející služby na úseku IT, které plní úkoly na úseku hostingu, managementu databází, managementu webových stránek, údržby, webových analýz a zacházení s došlými poptávkami a analýzy dat. Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH vyžaduje od třetích subjektů, které tyto služby poskytují, aby realizovaly a udržovaly bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna důvěrnost a bezpečnost údajů, které jste nám svěřili, a aby osobní údaje shromažďovaly, zpracovávaly a používaly pouze podle našich pokynů a tak, jak bylo smluvně dohodnuto.

8.4. Uchovávání údajů

 1. Zahájíme-li s Vámi pracovní poměr, tak Vaše údaje z žádosti o práci převezmeme do osobního spisu a uložíme je po dobu trvání pracovního poměru a navíc po dobu zákonem stanovených lhůt pro uchovávání údajů (čl. 6 odst. 1 a, b GDPR). Před uzavřením pracovní smlouvy Vás budeme ještě jednou informovat o našem konkrétním používání údajů v pracovním poměru.
 2. Pro případ, že Vaši žádost o místo nelze momentálně brát na zřetel, budeme uchovávat Vaše předané údaje po dobu max. 6 měsíců za účelem možnosti

8.5. Zařazení do databáze uchazečů

Pokud by Vaše žádost o práci nemohla být aktuálně brána na zřetel, může přesto dojít k tomu, že Vám nabídneme, že si Vaši žádost a podklady ponecháme v rámci „databáze uchazečů“, abychom se k nim v následujících měsících mohli v případě uvolněných míst vrátit. V tomto případě Vás budeme o této skutečnosti předem informovat a požádáme Vás o Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu nebudeme Vaše podklady do databáze uchazečů zařazovat.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zařazením do databáze uchazečů, tak nám osobní údaje poskytnete k dispozici za účelem budoucího hledání vhodného pracovního místa.

Vaše údaje budou následně zařazeny do databáze uchazečů na dobu 12 měsíců. Tyto údaje budou používány příslušnými pracovníky personálního úseku společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH. V případě vhodného pracovního místa, které odpovídá Vaší žádosti o práci, mohou pracovníci personálního úseku společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH předat Vaše údaje příslušným podnikům. Poskytnutím svolení vyjádříte svůj souhlas i s tím, že Vás budou pracovníci personálního úseku společnosti ARWA Personaldienstleistungen GmbH kontaktovat za účelem obsazení místa. Všechna ostatní pravidla z tohoto prohlášení o ochraně údajů vztahující se na ochranu a bezpečnost osobních údajů zůstávají přitom zachována.

Svůj souhlas se zařazením do databáze uchazečů můžete s účinkem do budoucna odvolat kdykoliv a bez uvedení důvodů.

Dále máte kdykoliv právo na stažení své žádosti o práci a k výzvě, abychom Vaše osobní údaje vymazali.

9. Další informace o ochraně osobních údajů / analýza webové stránky

9.1. O používání aplikace Google analytics a reklamních funkcí Google analytics (s anonymizující funkcí)

Správce zodpovědný za zpracování zaintegroval na tuto webovou stránku komponenty aplikace Google analytics a reklamní funkce Google analytics (s anonymizující funkcí). Google analytics je služba provádějící analýzu webu. Webová analýza je zjišťování, shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba provádějící webovou analýzu eviduje mimo jiné údaje o tom, z jaké webové stránky se dotyčná osoba na příslušnou webovou stánku dostala (takzvané referery), na jaké podstránky této webové stránky vstoupila a jak často a po jakou dobu byla příslušná podstránka prohlížena. Webová analýza se používá převážně k optimalizaci webové stránky a k analýze nákladů a výnosů internetové reklamy.

Společnost poskytující komponenty Google analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce zodpovědný za zpracování používá pro webovou analýzu prostřednictvím aplikace Google analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Prostřednictvím tohoto doplňku krátí Google IP adresu internetové přípojky dotyčné osoby a anonymizuje ji, pokud k přístupu na naše webové stránky dojde z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponentů aplikace Google analytics je analýza proudů návštěvníků na naší webové stránce. Google používá získaná data a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnotil používání naší webové stránky, aby pro nás sestavil online analýzy, které poukazují na aktivity na našich webových stránkách, a aby nám poskytl další služby související s používáním naší webové stránky.

Google Analytics umísťuje cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, to už bylo vysvětleno výše. Umístěním cookies je komponentům Google umožněna analýza používání naší webové stránky. Při každém vyvolání jedné z podstránek této webové stránky, která je provozována správcem zodpovědným za zpracování a na níž byly integrovány komponenty Google analytics, je internetový prohlížeč na systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky podnícen příslušným komponentem Google analytics, aby společnosti Google předal údaje za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu se Google dozví o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, které slouží společnosti Google mimo jiné k tomu, aby mohla sledovat původ návštěvníků a kliknutí a následně umožnila vyúčtování provizí.

Prostřednictvím cookies jsou evidovány a ukládány osobní informace a demografické znaky (věk a pohlaví) a zájmy, jako je například doba přístupu, místo, odkud se přístup na stránku uskutečnil, a jak často dotyčná osoba navštěvuje naši webovou stránku. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetové přípojky dotyčné osoby, přenášeny společnosti Google sídlící ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá Google ve Spojených státech amerických. Google případně i předává tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto technických postupů třetím osobám.

Dotyčná osoba může zamezit umístění cookies naší webovou stránkou, jak již bylo výše uvedeno, kdykoliv prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a být tak trvale proti umísťování cookies. Takovéto nastavení používaného internetového prohlížeče by zamezilo i tomu, aby Google umísťoval cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho může být cookie, který Google analytics již umístil, kdykoliv vymazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného software.

Dále má dotyčná osoba možnost vyjádřit svůj nesouhlas se shromažďováním údajů vytvořených prostřednictvím Google analytics vztahujících se na používání této webové stránky a se zpracováním těchto údajů společností Google a zamezit mu. Za tímto účelem si dotyčná osoba musí stáhnout a nainstalovat doplněk add-on prostřednictvím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk add-on sdělí Google analytics prostřednictvím Java scriptu, že Google analytics nesmějí být předávány žádné údaje a informace ohledně návštěv webových stránek. Nainstalování tohoto add-on posuzuje Google jako vyjádření nesouhlasu. Pokud bude systém informačních technologií dotyčné osoby v pozdější době vymazán, zformátován nebo nanovo nainstalován, musí si dotyčná osoba k deaktivaci Google analytics tento add-on nainstalovat znovu. Pokud bude tento doplněk add-on dotyčnou osobou nebo osobou jinou deinstalován nebo deaktivován, existuje možnost nové instalace nebo opětovné aktivace tohoto doplňku add-on.

Alternativně k použití doplňku add-on, zejména na prohlížečích na mobilních koncových přístrojích, můžete evidování prováděnému komponenty Google analytics zabránit navíc tím, když kliknete na tento odkaz. Dojde k umístění opt-out cookie, které zamezí budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Tento opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a bude uložen ve Vašem koncovém přístroji. Pokud v tomto prohlížeči cookies vymažete, musíte opt-out cookie umístit znovu.

Další informace a platné nařízení o ochraně osobních údajů společnosti Google si můžete vyvolat prostřednictvím odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cs,  a https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/. Google analytics je podrobněji vysvětlen na https://support.google.com/analytics/answer/9031231?hl=cs.

9.2. O používání aplikace GTM (Google Tag Manager)

Tato webová stránka používá aplikaci GTM (Google Tag Manager), doménu bez cookies, která nesbírá osobní údaje.

Tímto nástrojem je možno implementovat „tagy webové stránky“ a spravovat je přes uživatelské rozhraní. Používáním aplikace GTM můžeme automatizovaně sledovat, na které tlačítko, který odkaz nebo personalizovaný obrázek jste aktivně klikli a můžeme pak zjistit, které obsahy naší webové stránky jsou pro Vás obzvláště zajímavé.

Tento nástroj zároveň zajišťuje spouštění jiných tagů, které samy o sobě data případně sbírají. GTM tato data nepoužívá. Pokud jste provedli deaktivaci na úrovni domény nebo cookies, tak tato zůstane zachována pro všechny trackingové tagy, které jsou implementovány pomocí GTM.

Používání aplikace GTM je v zájmu komfortního a jednoduchého používání naší internetové stránky. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

9.3. O používání služby Google Optimize

Na naší webové stránce je používána služba pro webovou analýzu a optimalizaci „Google optimize“, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále pouze „Google optimize“). Službu Google Optimize používáme ke zvýšení atraktivity a funkcionality a ke zlepšení obsahu naší webové stránky, kdy poskytneme nové funkce a obsahy určitému procentuálnímu podílu našich uživatelů a statisticky pak vyhodnocujeme změnu užívání. Google Optimize je součástí služby Google Analytics (viz odstavec Google Analytics).

Google optimize používá cookies, jejichž prostřednictvím je umožněna optimalizace a analýza toho, jak používáte naši webovou stránku. Informace vytvořené pomocí těchto cookies ohledně toho, jak naši webovou stránku používáte, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google do USA a tam jsou ukládány. Používáme přitom Google optimize s aktivovanou anonymizací adresy IP, takže Google předtím v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru krátí Vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu úplné adresy IP na server společnosti Google v USA a k jejímu krácení až tam. Google používá pak tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jak používáte naši webovou stránku, a sestavil zprávy o optimalizačních testech a příslušných aktivitách na webové stránce a aby nám poskytl další služby související s používáním webové stránky a internetu.

Ukládání těchto cookies můžete zamezit prostřednictvím příslušného nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Kromě toho můžete zamezit sbírání a zpracování dat vytvořených tímto cookie a vztahujících se k Vašemu používání naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy) společností Google, pokud si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete plug-in a tento si nainstalujete: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Podrobnější informace o sbírání a zpracovávání dat společností Google najdete v poučení o ochraně osobních údajů společnosti Google kliknutím na odkaz https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

9.4. O používání aplikace Google maps

Na webové stránce používáme mapy od Google maps, abychom Vám usnadnili orientaci. Google maps je službou společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Při vyvolání kontaktních stránek dostane Váš prohlížeč pokyn, aby si stáhl funkce k tomu potřebné a data map přímo ze serveru Google. Tyto servery se mohou nacházet v USA nebo v jiných zemích světa. V tomto směru nemáme žádné možnosti ovládání a nedostáváme od Google žádné informace, zda jste si při návštěvě naší stránky vyměnili příslušné informace týkající se map. Není nám známo, zda Vám Google dodá pouze technicky nutné informace, nebo zda ukládá a vyhodnocuje další údaje o Vás nebo o Vašem systému, jako např. IP adresy, informace o Vašem prohlížeči apod. Google zveřejňuje prohlášení o ochraně osobních údajů (odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=cs), které platí i pro Google maps. Upozorňujeme v této věci zejména na to, že Google zpracovává následující kategorie údajů: informace vztahující se k přístroji, IP adresu, nastavení hardware, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho dotazu a Vaší referral URL, cookies (které můžete zablokovat v nastavení prohlížeče, viz výše), informace vztahující se k místu. Google může tyto údaje sloučit s jinými Vašimi údaji a tyto údaje získané v rámci poskytování svých služeb využívá k poskytnutí, údržbě, k ochraně a ke zlepšení služeb společnosti Google, k vývoji nových služeb a k ochraně Google a jeho uživatelů. Google používá tyto údaje navíc k tomu, aby Vám nabídl obsahy šité na míru – například aby Vám poskytnul relevantnější výsledky vyhledávání a reklamu. Pomocí údajů, které jsou sbírány prostřednictvím cookies nebo jiných technologií, jako jsou například pixel-tagy, zlepšuje Google uživatelskou praxi a celkovou kvalitu služeb Google. Například umožňuje Google ukládání Vašeho prioritního jazykového nastavení, aby zobrazil své služby v tomto Vašem prioritním jazyce. Než použije Google informace k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v prohlášení o ochraně údajů, požádá Vás Google o souhlas. S Vaším svolením poskytuje Google údaje i třetím osobám pro procesy zpracování dat na základě zakázky a z právních důvodů. Můžete kromě toho po Vašem přihlášení u Google změnit nastavení relevantní pro ochranu osobních údajů. Google kromě toho má více vlastních regulačních povinností, včetně EU-US dohody Privacy Shield, a vyřizuje také stížnosti.

9.5. O používání aplikace Facebook pixels

Tato webová stránka používá remarketingovou funkci „Facebook pixels“ společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“), která nechává zpracovávat data společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tato aktivní programová funkce (Java script) slouží k pochopení chování návštěvníků této webové stránky, k měření efektivity reklamy a k prezentování reklamních inzerátů odpovídajících zájmům v rámci návštěvy sociální sítě Facebook a jiných webových stránek („Facebook-Ads“). Prostřednictvím tohoto Java scriptu dochází při návštěvě webové stránky k přímému spojení se servery Facebooku. Přitom je serveru Facebooku sděleno, že jste tuto webovou stránku navštívil(a) a Facebook přiřadí tuto informaci Vašemu osobnímu profilu na Facebooku a ostatním profilům. Toto přiřazení se snaží fungovat nad rámec jednoho přístroje, takže dochází rovněž k vyhodnocování, jak se návštěvník chová na různých přístrojích. Podkladem používání je § 28 odst. 1 věta 1 č. 2 BDSG a násl., čl. 6 odst. 1 f GDPR. Tyto údaje však Facebook ukládá a zpracovává, takže je možné spojení s příslušným profilem uživatele, a Facebook může tyto údaje používat k vlastním reklamním účelům v souladu se směrnicí Facebooku o používání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Vycházíme z toho, že tyto informace zůstávají uloženy až do té doby, kdy svůj profil na Facebooku vymažete. Bližší informace o zjišťování a používání údajů Facebookem a o Vašich příslušných právech a možnostech na ochranu Vašeho soukromí najdete v poučení Facebooku o ochraně osobních údajů na https://www.facebook.com/about/privacy/. Nastavení ochrany soukromí můžete spravovat na Vašem facebookovém účtu. Za tímto účelem musíte být na Facebooku přihlášen(a).

9.6. O používání aplikace Hotjar

Na naší webové stránce používáme tzv. Hotjar firmy Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), abychom lépe pochopili potřeby našich uživatelů a mohli tak optimalizovat nabídku na této webové stránce.

Za pomoci technologie od firmy Hotjar lépe chápeme praxi našich uživatelů (např. kolik času stráví uživatelé na kterých stránkách, které odkazy rozkliknou, co se jim líbí a co ne, atd.). To nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku podle feedbacku našich uživatelů. Ke sběru informací o chování našich uživatelů, prostřednictvím jejich koncových přístrojů, používá Hotjar cookies a trackingové kódy. Jedná se zejména o IP adresu přístroje (ta je evidována a ukládána pouze anonymizovanou formou), velikost monitoru, typ přístroje (unique device identifiers), informace o používaném prohlížeči, místo (pouze stát), jazyk preferovaný k zobrazení naší webové stránky.

Hotjar tyto informace ukládá v pseudonymizovaném profilu uživatele. Ani Hotjar ani my nepoužíváme tyto informace k identifikaci jednotlivých uživatelů, rovněž je nespojujeme s dalšími daty o jednotlivých uživatelích. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

S ukládáním profilu uživatele a informací o Vaší návštěvě na naší webové stránce aplikací Hotjar a s umístěním trackingových kódů Hotjaru na jiných webových stránkách můžete vyjádřit svůj nesouhlas tím, že budete Hotjar deaktivovat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

9.7. O používání YouTube

Naše webová stránka implementuje videa ze serveru YouTube v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Provozovatelem stránky YouTube je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Zaimplementováním videí v režimu rozšířené ochrany osobních údajů nejsou umísťovány žádné cookies k analýze chování uživatele. Nejsou sbírána žádná data týkající se aktivit uživatele k personalizaci přehrávání videí. Namísto toho jsou doporučená videa vybírána podle aktuálního videa. Videa, která jsou přehrávána v režimu rozšířené ochrany osobních údajů, nemají vliv na to, která videa Vám budou na YouTube doporučena.

Pokud na naší webové stránce na video od YouTube kliknete, budete převedeni na stránku YouTube. Tam případně dochází k analýze chování uživatele v souladu se směrnicemi a podmínkami užívání platformy YouTube. Pokud jste přihlášen(a) na svém účtu u YouTube, tak YouTube umožňujete přiřazení Vašeho chování přímo k Vašemu profilu. Zabránit tomu můžete tím, že se ze svého účtu u YouTube odhlásíte.

Další informace o zacházení s daty uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

9.8. O používání služby Google Ads

Využíváme nabídku Google Ads Words (dříve Google Adwords). Google Ads je služba pro internetovou reklamu. Existuje takto možnost zobrazení reklamních inzercí ve výsledcích vyhledávání přes Google a v reklamní síti Google. Google Ads umožňuje předem stanovit určitá klíčová slova, jejichž prostřednictvím bude inzerce zobrazena ve výsledcích vyhledávání přes Google výlučně tehdy, když uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání relevantní ke klíčovému slovu. V reklamní síti Google dochází k rozmisťování reklamních inzerátů na tematicky relevantních webových stránkách prostřednictvím automatického algoritmu a se zřetelem na předem stanovená klíčová slova. Účelem Google Ads je propagace naší webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy.

Provozovatelem služeb Google Ads je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Dostane-li se uživatel prostřednictvím inzerce na Google na naši webovou stránku, bude v informačně-technologickém systému dotyčné osoby umístěn takzvaný konverzní cookie (Conversion-Cookie). Co jsou cookies, bylo objasněno již výše. Konverzní cookie pozbývá po 30 dnech platnosti a neslouží k identifikaci dotyčné osoby. Tímto konverzním cookie, pokud ještě nepozbyl platnosti, je možno vysledovat, zda byly vyvolány určité podstránky naší webové stránky.

Data a informace shromažďované prostřednictvím těchto konverzních cookies používá Google k tomu, aby vyhotovil statistiky o návštěvnosti naší webové stránky. Tyto statistiky návštěvnosti pak zas používáme my k tomu, abychom zjistili celkový počet uživatelů a úspěch příslušné inzerce a mohli ji pak do budoucna optimalizovat. Jak naše společnost, tak ani jiní inzerující zákazníci prostřednictvím Google Ads neobdrží od Google takové informace, jejichž prostřednictvím by mohla být identifikována dotyčná osoba.

Prostřednictvím konverzních cookies jsou ukládány informace vztahující se k určité osobě, jako např. navštívené webové stránky. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou společnosti Google přenášena osobní data, jako je IP adresa a používaná internetová přípojka. Tato osobní data Google ukládá. Google je pak prostřednictvím tohoto technického procesu případně předává i třetím subjektům.

Uživatelé mohou umísťování cookies naší webovou stránkou kdykoliv zamezit prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a mohou tak vyjádřit natrvalo svůj nesouhlas s umísťováním cookies. Takovéto nastavení používaného internetového prohlížeče by zamezilo také umísťování konverzních cookies v informačně-technologickém systému uživatele. Kromě toho může být již umístěný cookie od Google Ads kdykoliv vymazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného software.

V nastavení Google pro reklamy na www.google.de/settings/ads může být používání cookies nebo identifikací přístrojů společností Google deaktivováno. Alternativně lze deaktivovat používání cookies třetími subjekty prostřednictvím deaktivační stránky sdružení Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/ opt_out.asp nebo provádět správu identifikací přístrojů prostřednictvím nastavení přístrojů na https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob.

Další informace a platná nařízení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

Google Ads remarketing

V rámci služby Google Ads používáme remarketingovou funkci. Pomocí této remarketingové funkce můžeme uživatelům naší webové stránky prezentovat na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě společnosti Google reklamní inzeráty založené na jejich zájmech.

Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na naší webové stránce, např. o jaké nabídky se uživatel zajímal, abychom také po návštěvě naší webové stránky mohli pro uživatele zobrazovat cílenou reklamu na stránkách jiných. K tomu Google ukládá jedno číslo v prohlížečích uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky displejové sítě Google. Prostřednictvím tohoto čísla označovaného jako „cookie“ jsou evidovány návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče na příslušném koncovém přístroji a nikoliv k identifikaci určité osoby. Možnosti deaktivování jsou popsány výše.

9.9. O používání aplikace Indeed Conversion Tracking

Tato webová stránka používá nástroj k analýze webu od společnosti Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko), abychom lépe pochopili potřeby našich uživatelů a mohli tak optimalizovat nabídku na této webové stránce. Pro tuto analýzu jsou sbírána uživatelská data od Vašeho prohlížeče a vyhodnocována aplikací Indeed. Za účelem sbírání těchto uživatelských dat může Indeed umístit jeden či více cookies. Navíc dochází k přenosu IP adresy, která je Vašemu přístroji přiřazena v onu dobu, a specifické identifikace prohlížeče. IP adresa je potřebná pouze za účelem identifikace relace a geolokalizace (až na úroveň města). My dostáváme pouze statistická kumulovaná data. Další informace najdete v konceptu ohledně ochrany osobních údajů společnosti Indeed na adrese https://cz.indeed.com/legal?hl=cs&redirect=true.

9.10. O používání Conversion-Tracking-Pixel na Talent.com

Tyto webové stránky používají Tracking Pixel poskytovaný společností Talent.com (Talent.com Inc – tato společnost byla založena dle zákona o obchodních společnostech, se sídlem na adrese 5800 St Denis St, Suite 604, Montreal, Quebec, Kanada H2S 3L5) Optimalizuje potřeby uživatelů a služby nabízené na těchto webových stránkách. Pro účely analýzy shromažďuje a analyzuje společnosti Talent.com údaje o používání vašeho prohlížeče. Talent.com může ke shromažďování těchto údajů používat jeden nebo více souborů cookie. V návaznosti na to se může přenášet IP adresu vašeho zařízení společně se specifickým identifikátorem vašeho prohlížeče. Společnost dostáva pouze statistické a souhrnné údaje. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Talent.com na adrese https://de.talent.com/tos.

10. Práva dotyčné osoby (subjektu údajů)

Pokud jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste „subjektem údajů“ (dotyčnou osobou) ve smyslu GDPR a vůči nám jakožto správci Vám přísluší následující práva. Svá práva můžete uplatnit tím, že navážete kontakt s naším pověřencem pro záležitosti ochrany osobních údajů nebo s pracovníky servisního centra s uvedením Vaší záležitosti.

10.1. Právo na informaci

Každá osoba dotčená zpracováváním osobních údajů má právo na to, aby kdykoliv dostala od správce zodpovědného za zpracovávání údajů bezplatnou informaci ohledně osobních údajů, které jsou o její osobě zpracovávány (účel zpracovávání, kategorie zpracovávaných údajů, jejich oznamování třetím příjemcům, doba ukládání, příslušející práva na zablokování, opravu, vymazání, stížnost u dozorčích orgánů, informace o automatizovaném rozhodování – tzv. profilování, zasílání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím) a kopii těchto údajů.

Od správce můžete vyžadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.

10.2. Právo na opravu

Každá osoba, které se týká zpracovávání osobních údajů, má právo vyžadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále dotyčné osobě přísluší právo vyžadovat doplnění neúplných osobních údajů, s ohledem na účely zpracování – i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

10.3. Právo na omezení zpracovávání

Každá osoba, které se týká zpracovávání osobních údajů, má právo od správce vyžadovat omezení zpracovávání, pokud je dán jeden z předpokladů uvedených zákonodárcem v čl. 18 odst. 1 GDPR.

Bylo-li zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje – nehledě na jejich ukládání – zpracovávány pouze s Vaším svolením nebo k uplatňování, vykonávání či obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Bylo-li  zpracovávání v souladu s výše uvedenými předpoklady omezeno, bude Vás správce o tomto před zrušením omezení informovat.

10.4. Právo na vymazání

Každá osoba, které se týká zpracovávání osobních údajů, má právo od správce vyžadovat neprodlené vymazání osobních údajů, které se jí týkají, pokud připadá v úvahu jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR.

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování potřebné: k vykonávání práva na svobodné vyjádření mínění a na informaci; ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracovávání podle práva Unie nebo členských států, kterému správce podléhá, nebo ke splnění úkolu, který je záležitostí veřejného zájmu nebo slouží k vykonávání veřejné moci, kterou byl správce pověřen; z důvodů veřejného zájmu na úseku zdraví veřejnosti podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR; za účelem archivování, vědeckého nebo historického bádání, které jsou oblastí veřejného zájmu, nebo ke statistickým účelům podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v úseku a) pravděpodobně znemožní nebo vážně negativně ovlivní uskutečnění cílů tohoto zpracování, nebo k uplatňování, vykonávání či na obhajobu právních nároků.

10.5. Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba, které se týká zpracovávání osobních údajů, má právo osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla správci, získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má kromě toho právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud se zpracovávání zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR a zpracovávání probíhá pomocí automatizovaných procesů.

10.6. Právo na vyjádření nesouhlasu

Každá osoba, které se týká zpracovávání osobních údajů, má z důvodů vyplývajících z její zvláštní situace právo kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováváním osobních údajů, které se jí týkají, prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písmena e nebo f GDPR. To se týká i profilování zakládajícího se na těchto ustanoveních.

Společnost pak osobní údaje v případě vyjádření nesouhlasu již nezpracovává, ledaže bychom mohli prokázat závažné chráněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotyčné osoby nebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zpracovává-li společnost osobní údaje k provádění přímého marketingu, má dotyčná osoba právo kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováváním osobních údajů za účely takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud je v souvislosti s takovým přímým marketingem. Vyjádří-li dotyčná osoba svůj nesouhlas se zpracováváním údajů za účelem přímého marketingu, tak tyto osobní údaje již k těmto účelům zpracovávány nebudou.

10.7. Právo na odvolání souhlasu podle práva na ochranu osobních údajů

Každá osoba, které se týká zpracovávání osobních údajů, má právo kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat souhlas se shromažďování osobních údajů s jejich používáním s účinkem do budoucna. Tímto odvoláním souhlasu zůstává nedotčena legitimnost zpracovávání prováděného na základě souhlasu do tohoto odvolání.

10.8. Právo na oznámení informací

Pokud jste uplatnil(a) právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracovávání, budeme informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty, o této opravě, vymazání nebo omezení zpracovávání, pokud to nebude spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady nebo pokud to nebude nemožné. Máte právo na to, že budete o těchto příjemcích informován(a).

10.9. Dotazy a právo na stížnost u dozorčího orgánu

V případě dalších dotazů ohledně ochrany Vašich osobních údajů, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, udělených prohlášení o souhlasu a zpracovávání Vašich osobních údajů nebo v případě stížností týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro záležitosti ochrany osobních údajů na následující adrese:

datenschutz[at]arwa.de

Aniž by byly dotčeny jiné správní či soudní opravné prostředky, přísluší Vám právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu, zejména v členském státě Vašeho pobytu, Vašeho pracoviště nebo v místě domnělého porušení ustanovení, pokud jste toho názoru, že je zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, v rozporu s GDPR.

Dozorčím orgánem je úřad pro ochranu osobních údajů Porýní-Falcka se sídlem v Mainzu.

11. Bezpečnost údajů

Vnitropodnikovou ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Používáme z tohoto důvodu moderní techniky ukládání dat a bezpečnostní techniky, abychom mohli Vaše údaje optimálně chránit. Samozřejmě jsou naše bezpečnostní opatření stále zlepšována v souladu s technologickým vývojem. Naše pracovníky a námi pověřené zpracovatele zakázek (podniky poskytující služby) jsme smluvně zavázali k zachovávání mlčenlivosti a k dodržování bezpečnostních ustanovení na úseku IT a platných právních ustanovení na ochranu osobních údajů.

My a také naši smluvní partneři chrání Vaše osobní údaje před nepovolených  přístupem, ztrátou, používáním nebo zveřejňováním a staráme se o to, aby se Vaše osobní informace nacházely v zákonem vyžadovaném, kontrolovaném a bezpečném prostředí, v němž je zamezeno nepovoleným přístupům a ztrátě nebo zveřejnění.

V naší společnosti jsou učiněna technická a organizační opatření, aby naše společnost zajistila zákonné požadavky BDSG a GDPR a aby byly Vaše údaje chráněny před poškozením, zničením, paděláním, manipulací a neoprávněným přístupem. Vaše údaje jsou přenášeny v zakódované formě a jsou pak ukládány v databázi. Všechny systémy, v nichž jsou uloženy Vaše osobní údaje, jsou chráněny před přístupem a jsou přístupné pouze určitému okruhu osob zodpovědnému za personální záležitosti.

K zamezení shromažďování a zpracovávání zbytečně velkého množství dat používáme Vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud je to potřebné v rámci nabídky našich služeb.

Shromažďování údajů provádí společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH a jí pověření zpracovatelé zakázek.

12. Poskytování osobních údajů

Poučujeme Vás o tom, že poskytování osobních údajů je zčásti předepsané zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplynout ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být k uzavření smlouvy potřebné, aby nám dotyčná osoba poskytla osobní údaje, které následně zpracovávat musíme. Dotyčná osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje, když s ní naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů se dotyčná osoba musí obrátit na našeho pověřence pro záležitosti ochrany osobních údajů. Náš pověřenec dotyčné osobě v jejím případě vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smluvně nebo zda je nutné pro uzavření smlouvy nebo zda existuje povinnost poskytnutí osobních údajů a jaké následky by neposkytnutí osobních údajů mělo.

13. Newsletter

13.1. Newsletter – přihlášení

Prostřednictvím newsletteru informujeme v pravidelných intervalech o našich nabídkách. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru jsou Vámi zadané údaje používány výlučně k tomuto účelu. Abonenti mohou být prostřednictvím e-mailu informováni i o okolnostech, které jsou relevantní pro tuto službu nebo pro registraci (například změny nabídky newsletteru nebo technické skutečnosti).

Abyste náš newsletter mohl(a) dostávat, musíte mít platnou e-mailovou adresu. K překontrolování, zda přihlášení provedl skutečně majitel příslušné e-mailové adresy, používáme metodu „double-opt-in“. Při Vašem přihlášení k odběru našeho newsletteru uložíme Vaši IP adresu a datum a čas Vašeho přihlášení. To slouží jako naše pojištění proti zneužití Vaší e-mailové adresy jinou osobou a proti objednání našeho newsletteru bez Vašeho vědomí.

Další údaje nebudou zjišťovány. Vaše údaje budou používány výlučně pro zasílání newsletteru. Nejsou předávány jiným osobám, pouze používané aplikaci MailerLite pro zasílání newsletteru (viz níže). Nedochází ke srovnávání takto zjištěných údajů s údaji, které jsou případně sbírány jinými komponenty naší stránky.

13.2. Newsletter – odhlášení

Svolení s ukládáním Vašich osobních údajů a s jejich využíváním pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat. V každém newsletteru k tomu najdete příslušný odkaz. Kromě toho se můžete i kdykoliv odhlásit přímo na této webové stránce nebo nám můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného na konci těchto pravidel o ochraně osobních údajů sdělit své příslušné přání.

13.3. Použití aplikace MailerLite

K zasílání našeho newsletteru používáme komponenty MailerLite. MailerLite je službou firmy MailerLite UAB.

MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Vilnius, Registration code 302942057, VAT LT100007448516

Vaše osobní údaje uložené při přihlášení k odběru newsletteru (e-mailová adresa, IP adresa, datum a čas přihlášení) jsou přenášeny na server firmy MailerLite UAB v Litevsku a tam jsou při dodržování evropských nařízení týkajících se ochrany osobních údajů ukládány. Další informace o ochraně osobních údajů u MailerLite UAB najdete na: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

13.4. Newsletter – Tracking

Náš newsletter obsahuje tzv. bug tracking, na základě čehož můžeme poznat, zda a kdy byla e-mail otevřená a které odkazy byly příjemcem rozkliknuty. Tato data ukládáme, abychom náš newsletter mohli optimálně přizpůsobit přáním a zájmům našich abonentů.

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasíte s elektronickým ukládáním Vaší e-mailové adresy a Vašeho chování v pozici uživatele prostřednictvím tohoto newsletterového trackingu.

Odvoláním souhlasu s odběrem newsletteru dochází také k odvolání výše uvedeného trackingu.

14. Aktuálnost a změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Věnujte pozornost tomu, že se ustanovení o ochraně osobních údajů a manuály týkající se ochrany osobních údajů neustále mohou měnit a že musí být obsahy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů těmto změnám přizpůsobeny. Pokud by tomu tak mělo být, tak Vás transparentním způsobem budeme o změnách informovat. Kromě toho je vhodné se informovat o změnách zákonných ustanovení a o praxi naší společnosti.

Stav: duben 2020.

Máte dotazy?Pojďte na live chat!
pouze jedním kliknutím k žádosti o práci
Zadejte Vaše jméno.
Zadejte Vaše příjmení.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.
Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na Xing.
Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na LinkedIn.
Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na facebooku.
Zadejte Vaše telefonní číslo.
Zadejte Vaše poštovní směrovací číslo.
Zadejte Vaše místo/obec.
Zvolte stát
U této volby lze očekávat delší dobu zpracování. Žádáme Vás o pochopení. Prosím vyberte jazyk.
Jsou povoleny následující formáty souborů: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% v pořadí Chyba při nahrávání. Zkuste to nyní obnovit! {{fileExtension(file.name)}} Formát souboru není podporován {{file.retryCountMax + 1}}x Chyba při nahrávání. Tento soubor může být poškozen. Neplatný soubor {{fileExtension(file.name)}}! Autentifikace se nezdařila.
Načtěte tuto stránku znovu a akci znovu načeté
{{numSupported}} ze {{maxCount}} souborů
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Prosím počkejte, až se všechny soubory nahrají úplně a odešlete formulář znovu.
Vyberte pro nahrávání alespoň jeden platný soubor.
Akceptujte prohlášení o ochraně osobních udajů a podnínky používání.
Prosím, přijměte Rozšířené zpracování dat pro uchazeče
* povinné údaje
pouze jedním kliknutím k žádosti o práci
Zadejte Vaše jméno.
Zadejte Vaše příjmení.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.
Zadejte Vaše telefonní číslo.
Zadejte Vaše poštovní směrovací číslo.
Zadejte Vaše místo/obec.
Zvolte stát
U této volby lze očekávat delší dobu zpracování. Žádáme Vás o pochopení. Prosím vyberte jazyk.
Jsou povoleny následující formáty souborů: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% v pořadí Chyba při nahrávání. Zkuste to nyní obnovit! {{fileExtension(file.name)}} Formát souboru není podporován {{file.retryCountMax + 1}}x Chyba při nahrávání. Tento soubor může být poškozen. Neplatný soubor {{fileExtension(file.name)}}! Autentifikace se nezdařila.
Načtěte tuto stránku znovu a akci znovu načeté
{{numSupported}} ze {{maxCount}} souborů
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Prosím počkejte, až se všechny soubory nahrají úplně a odešlete formulář znovu.
Vyberte pro nahrávání alespoň jeden platný soubor.
Akceptujte prohlášení o ochraně osobních udajů a podnínky používání.
Prosím, přijměte Rozšířené zpracování dat pro uchazeče
* povinné údaje
Hledáte nové zaměstnance?
Zašlete nám poptávku personálu!
Zadejte název Vaší firmy.
Zadejte Vaše jméno.
Zadejte Vaše příjmení.
Zadejte Vaše telefonní číslo.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.
Zadejte Vaši webovou stránku.
Zvolte pobočku společnosti ARWA.
Zadejte místo práce zaměstnance
Akceptujte prohlášení o ochraně osobních udajů a podnínky používání.
* povinné údaje
otočte svůj mobilní přístroj zvětšete okno svého prohlížeče